Dubicsány Közég Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(XII.13.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, valamint a Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(IX.12.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének a következőket rendeli el:

A dokumentum letöltése docx formában

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja Dubicsány község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása
- a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
- településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
- településképi követelmények meghatározásával;
- településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
- településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2)A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek. Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja a területek jellemző, értékes településképi megjelenésének megőrzése, a tervezett építkezések meghatározó területek jellegzetességeihez történő illeszkedésének elősegítése, az épített környezet minőségének javítása, továbbá az épített és természeti környezet harmóniájának megteremtése.

(4) A rendelet hatálya kiterjed Dubicsány község teljes igazgatási területére.

(5) E rendelet alkalmazásában használat fogalmak és magyarázataik:

a) védett településszerkezetű terület (helyi területi védelem): a képviselő-testület által védetté nyilvánított településrész (telekstruktúra, utcavonal-vezetés, utcakép, vagy utcakép részlet), ahol területi építészeti követelmény lehet a beépítés egyedi telepítési módja, a beépítési mód, a beépítés jellemző szintszáma, vagy az épület legmagasabb pontja, a kerti építmények-, műtárgyak-, kerítések kialakítása, továbbá a közterület-alakítási terv kötelezettsége.

II. FEJEZET A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

2. §.

Helyi védettség keletkezése és megszűnése

(1) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a képviselő-testület ezen rendeletével dönt.

3. §.

(1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszűntetését bármely, a partnerségi rendeletnek megfelelő természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti, erre településrendezési eszköz örökségvédelmi hatástanulmánya, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) egyedi építmények és természeti értékek esetén:

b) településszerkezet, településkarakter védelemre javasolt terület esetén:

4. §.

(1) A védelemmel kapcsolatos döntés előkészítéséről a főépítész gondoskodik.

(2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez előzetes értékvizsgálati dokumentációt kell készíteni, amelyhez:

(3) A védetté nyilvánításhoz, illetve annak megszüntetéséhez be kell szerezni a települési főépítész véleményét.

(4) Az előkészítéshez be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok, és a partnerségi rendelet szerinti érdekeltek álláspontját.

(5) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell:

(6) A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közzé kell tenni.

(7) A közzé tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálati dokumentáció megtekintését a településen biztosítani kell.

5.§.

(1) A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a 6. §.-ban foglaltak szerint értesíteni kell:

6.§.

(1) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésének a tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(2) A helyi fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni az alábbiak szerint:
„A Dubicsány község Önkormányzat Képviselő Testület ………….sz. rendelete alapján védett települési érték.”

(3) A helyi védelmet a Helyi Építési Szabályzatban és a Szabályozási Tervben fel kell tüntetni, és erre a rendeletben utalni kell.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve –helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik, a döntést követő 15 napon belül.

(5) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

3. A területi védelem meghatározása

7. §

(1) A településen a településszerkezet, a telekstruktúra, utcavonal-vezetés, utcakép, utcakép részlet, továbbá település- és tájkarakter elemekre vonatkozó helyi területi védelem nem került meghatározásra.

4. Az egyedi védelem meghatározása

8. §

(1) A település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó, az 1. melléklet 3. fejezetében meghatározott építményekre, alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra, táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra terjed ki.

(2) Az egyedi védelem az érintett földrészletek egészére, vagy részére terjed ki, az 1. számú melléklet 3. fejeztében meghatározottak szerint.

5. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

9. §

(1) Az 1. melléklet 3. fejezetében szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészei örökség fennmaradását.

(2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) Az egyedileg védett ingatlanon új hirdetés, reklám nem helyezhető el.

(4) A védett építményen új parapet konvektor, klímaberendezés, napkollektor vagy napelem közterületről is látható egysége nem helyezhető el.

(5) A védett építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető el. Amennyiben a látványt nem érintő más műszaki megoldás nincs, a védett építményen legfeljebb egy távközlési berendezés (antenna) helyezhető el – lehetőleg takartan.

(6) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe (épületeibe) történő beépítése vagy azok megőrzése előírható. Műemlékké nyilvánítás esetén a helyi egyedi védelem megszüntethető.

(7) Védett növényzet kivágása csak a védelem megszűnését követően, illetve a növényzet kipusztulása esetén, továbbá közvetlen élet- vagy balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdekében engedélyezhető. A védett növényzet kipusztulását kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni.

III. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

10. §

(1) A településképi szempontból meghatározó területek (jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó településrészek) a következők (lehatárolást lásd a 2. melléklet 1. fejezetben):

IV. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

11. §

(1) A település igazgatási területén – a jellemző kertes mezőgazdasági terület, a jellemző gazdasági terület és az egyéb beépítésre nem szánt terület kivételével – faburkolatú homlokzatot alkalmazni tilos.

(2) A település igazgatási területén fém-, műanyag-, pala- és csempeburkolatú homlokzatot alkalmazni tilos.

(3) A település igazgatási területén lakó és főépületek esetében, hullámpala, bitumenes hullámlemez, fémszerkezetű tetőhéjalást – a jellemző gazdasági terület kivételével – (kiegészítő elemek kivételével) alkalmazni tilos.

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények

12. §

(1) A jellemző falusias területen a beépítés telepítési módja csak a kialakultnak megfelelő lehet: az épületeket oldalhatáron álló módon, az utcában kialakult telekhatár mentén kell építeni.

(2) A jellemző falusias területen a kialakult építménymagasságot kell megtartani.

(3) A jellemző borospincés területen a kialakult építménymagasságot kell megtartani.

(4) A jellemző falusias területen a kerítések, lábazatok és kerítés oszlopok lehetőleg a helyi hagyományos kőből, vagy azzal harmonizáló színű kőből, illetve téglából épülhetnek, fugázva, a kerítés mezők áttört jellegű fém szerkezetűek lehetnek, lehetőleg kovácsoltvasból, továbbá fém oszlopok is alkalmazhatók.

(5) A jellemző borospincés területen a présházak kialakult építménymagasságát kell alkalmazni.

9. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

13. §

(1) A jellemző falusias területen az épületek utcai homlokzatának tetőgerince, tetőformája a kialakult legyen, lehetőleg tetőfelépítmény, és tetősíkból kiálló tetőablak nélkül, hagyományos tetőhajlásszöggel.

(2) A jellemző borospincés területen a présházak tetőgerincének iránya az utcára (bejárati közterületre) merőleges, a tetőhajlásszöge hagyományos tetőhajlásszögű legyen.

(3) A jellemző borospincés területen a tetőfedés anyaga lehetőleg égetett agyag legyen, hagyományos színben.

(4) A jellemző borospincés területen az épületek hagyományos nyílásrendje (nyílás és falfelület aránya, nyílások arányai) és nyílásosztása (üvegosztása), valamint homlokzati tagozatai és díszítései megőrzendők, illetve a hagyományos módon alakítandók ki.

(5) A jellemző falusias területen az épületek homlokzati falfelülete vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, helyi hagyományos színű kőburkolat), továbbá ezek kombinációja legyen, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a helyi építési hagyományok szerint, a meglévő értékes homlokzati kialakítások megőrzésével.

(6) A jellemző borospincés területen a présházak homlokzata fehér színű vakolt, vagy hagyományos helyi kő burkolatos, vagy natúr tégla burkolatos legyen fugázva, egyszerű nyíláskeret díszítés alkalmazható.

10. A helyi védelemben részesülő területekre és helyi egyedi védelmű értékekre vonatkozó építészeti követelmények

14. §

(1) Helyi védelemben részesülő terület jelenleg nincs.

(2) A helyi védelem alatt álló épületek esetében bármilyen külső változtatást érintő építési tevékenység, bővítés, átépítés pl. homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés – csak részletes értékvizsgálaton alapuló – terv alapján lehetséges.

(3) A helyi védelem alatt álló épület (építmény) átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a falfelületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet. A homlokzati díszítő-elemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épület kiegészítőket, korlátok, belső nyílászárók, kapuk, stb.

(4) A helyi védelem alá tartozó épület nem bontható el (csak életveszély esetén). A műszaki okokból szükségessé váló bontás esetén az épületről felmérési dokumentációt és fotókat kell készíteni, ennek archiválásáról gondoskodni kell.

(5) A helyi védelemben részesülő terület hiányában sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó anyaghasználati követelmény nincs.

11. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

15. §

(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas terület a külterület, és a belterületi – településrendezési terv szerinti – közlekedési és közműterületek.

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a belterületek – településrendezési terv szerinti – beépítésre szánt területei.

(3) A kapubejáró hidak oldalfalai lehetőleg a helyi hagyományos kőből, vagy azzal harmonizáló színű egyéb kőből épülhetnek, fugázva.

12. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen

16. §

A teljes közigazgatási területen tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

17. §

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.

(3) Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi védelem alatt álló épületen, illetve az előtte lévő közterületen nem helyezhető el.

(4) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(5) Funkcionális célú utcabútoroktól számítva, egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(6) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(7) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(8) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

(9) A település területén újonnan telepített CityBoard formátumú eszköz nem helyezhető el.

13. Reklám közzététele a településképi szempontból meghatározó területeken

18. §

(2) A jellemző borospincés területen nem tehető közzé reklám, illetve nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés. Ezen területeken kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el.

14. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok

19. §

(1) A jellemző borospincés területen kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.

(2) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.

(3) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.

15. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok

20. §

(1) A település közigazgatási területén kizárólag olyan utasváró létesíthető, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok szerinti technológiai feltételeknek.

(2) A település közigazgatási területén kizárólag olyan kioszk létesíthető, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok szerinti technológiai feltételeknek.

(4) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

(5) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, tartalmazzon.

(6) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.

16. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

21. §

(1) A település közterületein reklámhordozó

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán az önkormányzat neve az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

17. Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése

22. §

(1) A település közigazgatási területén a közművelődési intézmények közművelődési célú, legfeljebb 1 m2 területű hirdetőtábla használatára jogosultak.

(2) A település területén, közterületen nem helyezhető elő közművelődési célú hirdetőoszlop.

(3) Valamennyi közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési célú, legfeljebb 1 m2 területű hirdetőtábla létesítését.

(4) A település közigazgatási területén a közművelődési intézményekkel megegyező számú közművelődési célú hirdetőtábla létesíthető. Közművelődési célú hirdetőtábla reklám közzétételére igénybe vehető felülete az 1 négyzetmétert nem haladhatja meg.

18. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében

23. §

(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

19. Eltérés építési reklámháló kihelyezésének engedélyezése érdekében

24. §

(1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított 3 hónap időtartamra, vagy az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.

(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

20. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

25. §

(1) Cégtáblát helyi védelmű épület homlokzatán elhelyezni tilos.

(2) Üzletfeliratot helyi védelmű épületek homlokzatán lehetőleg különálló betűkből kell elhelyezni.

(3) Cégért, a vállalkozás használatában álló ingatlanon, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot, és egyéb grafikai megjelenítést elhelyezni, helyi védelmű épület homlokzatán, csak kötelező szakmai konzultáció lefolytatását követően, az egyéb vonatkozó előírások betartásával lehet.

V. FEJEZET KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

21. Rendelkezés a szakmai konzultációról

26. §

(1) A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, az önkormányzat hivatalos helyiségében – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít.

(2) Helyi egyedi védelmű építményt, vagy helyi védelmű területen lévő építményt érintő építési tevékenység esetén a szakmai konzultációt kötelező.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a településképi véleményezési, vagy a településképi bejelentési eljárás megkezdéséhez összeállított vázlattervet.

(4) A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész, illetve amennyiben önkormányzati főépítész folyamatos foglalkoztatására nem kerül sor, a polgármester feladata.

(5) A (4) bekezdés szerinti konzultációról a konzultáció felelőse emlékeztetőt készít, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezdés szerinti emlékeztetőben rögzített, (4) bekezdés szerinti nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

VI. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

22. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

27. §

(1) Az építési tevékenységgel érintett telek helye szerinti település polgármestere településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) folytat le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.

23. A véleményezési eljárás részletes szabályai

28. §

(1) A polgármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz ad településképi véleményt.

(2) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét és címét, valamint a tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát. A kérelemhez az (4) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni.

(4) Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

(5) A polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri az önkormányzati főépítész szakmai álláspontját.

(6) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell

a) a településképi követelményeknek való megfelelést,

b) a településképi szempontból meghatározó területbe történő illeszkedést (telepítés, beépítés, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás, zöldfelületi kialakítás, stb.),

c) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit,

d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.

(7) A polgármester véleményében

a) engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

(8) A polgármester véleménye tartalmazza:

a) a kérelmező (építtető) adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) a (7) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását.

(9) A polgármester vagy főpolgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre.

(10) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

24. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

29. §

(1) A polgármester – a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével – településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) folytathat le,

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek megkezdéséhez,

b) építmények rendeltetésének megváltoztatásához,

c) és a reklámok, illetve reklámhordozók elhelyezéséhez.

25. A bejelentési eljárás részletes szabályai

30. §

(1) A bejelentés tartalmazza:

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy rendeltetésváltoztatás megjelölését,

d) a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi számát,

e) az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(2) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentációt kell mellékelni.

(3) A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban

a) a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés

b) megtiltja az építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését, és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés

VIII. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

26. A településképi kötelezési eljárás

31. §

(1) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de attól eltérő végrehajtást tapasztal,

a) a 32. § szerint jár el, vagy

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt.

32. §

(1) A polgármester ezen rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki. A kötelezést tartalmazó hatósági határozat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak megtételére vonatkozhat.

(2) A településképi kötelezettség körébe tartozik:

a) a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.

27. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

33. §

(1)A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő településképi bírsággal sújtható, a bírság többször kiszabható. A bírság összegénél a kötelezés hatására történő jogkövető magatartás méltányolható.

(2)A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni, melyet a képviselő testület rendel el, és amelynek befizetési határideje 15 nap.

(3)A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.

IX. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

28. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

34. §

(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

a) A támogatás mértékét az önkormányzat képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.

b) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – az önkormányzati (képviselő testülete) állapítja meg.

(2) Az egyedi helyi védelemmel érintett ingatlan tulajdonosa a helyi adó kivetésekor az erre vonatkozó rendelkezés szerint adókedvezményben, illetve adómentességben részesülhet.

A kedvezmény vagy mentesség egyébként az építményadóra, vagy a védett értékhez kötődő helyi adóra állapítható meg.

(3) Az adókedvezmény a tulajdonosokat tulajdoni hányaduk arányában illeti meg.

(4) Az adókedvezmény mértékét a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha:

a) a védett éréket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,

b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

(6) Az adókedvezmény vagy elengedés feltétele a tényleges munka szabályszerű, megfelelő mennyiségű és minőségű elvégzése, amelyet az illetékes építésügyi hatóság – szükség esetén szakértők bevonásával – ellenőriz.

(7) Nem adható önkormányzati támogatás vagy adókedvezmény, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

(8) Ebben az esetben az elengedett adó pótlólag megállapítandó és behajtandó, a támogatás visszafizetendő. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól számított 5 évig érvényesítendő.

X. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

29. Hatálybalépés

35. §

(1) Ezen rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

30. Átmeneti rendelkezések

36. §

(1) A rendelet hatályba lépését megelőzően megindult véleményezési és bejelentési eljárásokra vonatkozóan az illeszkedési szabályokat és a vonatkozó jogszabályok átmeneti rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A településképi kötelezési eljárásra és a településképi bírság kiszabására a magasabb színtű, vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

31. Hatályon kívül helyező rendelkezések

37. §

(1) Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a HÉSZ településképi követelményeket meghatározó része, a helyi védelmi, a reklámhordozó, valamint a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás kérdéskörét szabályozó rendelet.

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

1. fejezet

Helyi területi védelem alatt álló területek jelenleg nincsenek.

2. fejezet

A helyi területi védelem alatt álló területek térképi bemutatása irreleváns.

3. fejezet

A helyi egyedi védelem alatt álló értékek:

Templom (66 hrsz) egyedi helyi építészeti érték, teljes épület védett

2. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelet

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke

1. fejezet

A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása

a) jellemző intézményi és zöld terület

A nagy méretű zöldfelülettel rendelkező intézmények ingatlanjai (Intézmények felsorolása: Vay kastély és parkja, Köztemető területe, Sportpálya területe, szabályozási terv szerinti belterületi zöldterület)

b) jellemző falusias terület

A településszerkezeti terv szerinti falusias lakó és esetleges településközpont vegyes területek, kivéve a jellemző intézményi és zöld területet

c) jellemző gazdasági terület

A településszerkezeti terven ipari-, kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági területek

d) jellemző borospincés terület

A présházak által beépített területek

e) egyéb beépítésre nem szánt terület

A fenti kategóriákba nem tartozó külterületek

A vonatkozó jogszabályok jegyzéke és itt alkalmazott rövidítések

Törvények
Tktv.a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
Étv.az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
Ket.a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Ákr. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Végrehajtási rendeletek
Tr.a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Rr.a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
Rkr.a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól  szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet
a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Vissza