DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2021.(II.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1 §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

28.731.207 Ft

Költségvetési bevétellel

51.280.752 Ft

Költségvetési kiadással

22.549.545 Ft

16.694.890 Ft


6.578.827 Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből működési maradvány és

felhalmozási maradvány

23.273.717Ft Finanszírozási bevétel

Finanszírozási kiadás

22.549.545Ft Finanszírozási egyenleg

52.004.924 Ft Bevételi és kiadási főösszeg

felhasználásával állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

(7) Dubicsány Község Önkormányzatánál működési céltartalék: 0 Ft, felhalmozási céltartalék 0 Ft.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a melléklet részletezi. (nemleges)

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4 tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az részletezi. (nemleges)

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a szerint részletezi.

Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a szerint hagyja jóvá.

(7) A 9.1. 2/a mellékletben a Bevételek kormányzati funkciók szerint részletezi.

A 9.1. 2/b mellékletben a Kiadások kormányzati funkciók szerint részletezi.

A 9.1.3. mellékletben a Szociális és gyermekvédelmi kiadásokat részletezi.

A 9.4. melléklet a 2021. évben céljelleggel nyújtott támogatásokat részletezi.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(5) Dubicsány Község Önkormányzatának igazgatási feladatait a Putnoki Közös Önkormányzati hivatal látja el.

(6) Dubicsány Község Önkormányzata jutalom kifizetését nem tervezi.


5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási átcsoportosításnál a képviselő-testület dönt.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján köteles gondoskodni. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


7. § Záró és vegyes rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

, 2021. február 05.
Radnai Zsolt Serényfalvi Mária

polgármester jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2021. február 05.2021. február 05.
Serényfalvi Mária

jegyző