Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2021.(III.31.) önkormányzati rendelete a hulladékdíj visszatérítéséről

Dubicsány Község Önkormányzatának Polgármestere

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Dubicsány Község polgármestereként Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hulladékdíj visszatérítése iránti jogosultság

  1. Kérelemre a lakhatási költségek viseléséhez kapcsolódó hulladékszállítási szolgáltatási díj visszatérítésére jogosult az, aki dubicsányi lakcímmel rendelkezik és a 70. életévét betöltötte.
  2. A jogosultság megállapításához jövedelemvizsgálat lefolytatása nem szükséges.
  3. A hulladékdíj visszatérítése iránti jogosultság a jogosultsági feltételek bekövetkeztét követő hó első napjától állapítható meg.

2. §

A jogosultság megállapításának akadálya

Amennyiben a lakcímen más, 70. életévét be nem töltött személy bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a hulladékdíj visszatérítése iránti jogosultság nem áll fenn.

3. §

Eljárási szabályok

  1. A hulladékdíj visszatérítésére jogosult személy a részére megküldött és általa befizetett szolgáltatási díjról szóló feladóvevényt a Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára nyújtja be, illetve a Falugondnoknak adja át.
  2. A jegyző a szükséges ellenőrzések után gondoskodik a jogosult részére az összeg megfizetéséről, olyan módon, hogy azt a jogosult lakóhelyére kézbesíti.

4. §

Hatálybalépés

Ez a rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba.

Dubicsány, 2021. március 31.
Radnai ZsoltSerényfalvi Mária
polgármesterjegyző

A kihirdetés napja: 2021. március 31.

Serényfalvi Mária
jegyző

Vissza