DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2019. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
  103.003.637 FtKöltségvetési bevétellel
  125.549.544 FtKöltségvetési kiadással
  22.545.907 FtKöltségvetési hiánnyal
  8.164.667 Ft-ebből működési maradvány és
  14.381.240 Ftfelhalmozási maradvány
  felhasználásával állapítja meg.
 2. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
 3. A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. mellékletek szerint állapítja meg.
 4. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet részletezi.
 5. A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
 6. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (nemleges)
 2. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
 3. Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi. (nemleges)
 4. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
 5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
 2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 4. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
 5. Dubicsány Község Önkormányzatának igazgatási feladatait a Putnoki Közös Önkormányzati hivatal látja el.

5. § Az előirányzatok módosítása

 1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a kiadási átcsoportosításnál a képviselő-testület dönt.

6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

 1. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján köteles gondoskodni. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § Záró és vegyes rendelkezések

 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1/2018.(II.12.) rendelet hatályát veszíti.

DUBICSÁNY, 2019. február 13.

Radnai ZsoltDobos Józsefné
polgármesteraljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 14.

DUBICSÁNY, 2019. február 13.

Dobos Józsefné
aljegyző

Táblázat letöltése

Vissza