Dubicsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(II.13.) rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15 /2014.(X.20.) rendelet módosításáról

A Képviselő-testület abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyilvánosságot teremtve történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket biztosítson – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 62. § kiegészül (4) bekezdéssel A Képviselő-testület a települési képviselők részére havi 27.000.- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg, melyet havi rendszerességgel fizet meg minden hónap 5. napjáig, első alkalommal 2019. március 5-ig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

DUBICSÁNY, 2019. február 13.

Radnai ZsoltDobos Józsefné
polgármesteraljegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 14.

DUBICSÁNY, 2019. február 13.

Dobos Józsefné
aljegyző

Vissza