Dubicsány Község Képviselő-Testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról – a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dubicsány Község Önkormányzatának 1/1995.(II.16.) sz. idegenforgalmi adóról szóló rendelete.”

Záró rendelkezések

2 .§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályban.

DUBICSÁNY, 2015. április 29.

Radnai ZsoltBányainé dr. Magicz Ildikó
polgármesterjegyző

A kihirdetés napja: 2015. április 29. <>Bányainé dr. Magicz Ildikó jegyző

Vissza