DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról - a következőket rendeli el:

1. §
Az adókötelezettség, illetve az adó alanya a Htv. 30. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adótárgyra, adóalanyra terjed ki.

2- §
Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 300 Ft.

3- §
Az adóalany bejelentési, bevallási kötelezettségének az Önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tesz eleget, amely a rendelet mellékletét képezi.

4- §

  1. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dubicsány Község Önkormányzat 1/1995.(11.16.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról.
  3. A rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.

DUBICSÁNY, 2014. november 27.

Bányainé dr. Magicz Ildikó
jegyző

A kihirdetés napja: 2014. november 27.

Radnai Zsolt
polgármester

Vissza