DUBICSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete az építmény adóról

Dubicsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról - a következőket rendeli el:

1- §

  1. A rendelet célja az építmény adóval kapcsolatos helyi szabályok megállapítása.
  2. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

2- §

  1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).
  2. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

3- §
Az adó alanyát a Htv. 12. §-a határozza meg.

4- §
Mentes az építményadó alól:

5 - §
Az adó alapja és mértéke:
  1. Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított adóköteles alapterülete (hasznos alapterülete).
  2. Az adó mértéke 1.600,- Ft/m2/év.

6.§
Záró rendelkezések

  1. E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályban.
  2. Hatályát veszti Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2007.(XI.19.) önkormányzati rendel ete az építmény adóról.
A kihirdetés napja: 2015. november 13.

Vissza