Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-tcstülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) bekezdésében kapott felhatalmazás 21/A.§ (2) bekezdésében és a 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el

1.§
A talajterhelési díj mértéke
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (X1I.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

2.§
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallania az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Dubicsány Község Önkormányzata Talajterhelési Díj Beszedési Számlájára -55400163-11039244-00000000 kell teljesíteni.

3.§
Mentesség
Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól azon 70. életévét betöltött kibocsátó, akinek a tulajdonában és használatában lévő ingatlannak maximum 2 fő használója van és mindketten betöltötték a 70. életévüket.

Ellenőrzés, adatszolgáltatás

  1. A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat, tárgyévet követő év február 15. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.
  2. A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatok alapján ellenőrzi.

5.§
Záró rendelkezések

  1. Ez a rendelet 2015, november 1-én lép hatályba.
  2. Hatályát veszti Dubicsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, illetve a mentességekről szóló 3/2008,(11.5.) sz, rendelet.
  3. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési dijról szóló 2003, évi LXXX1X. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII, törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

DUBICSÁNY, 2015. szeptember 29.

Bányainé dr. Magicz Ildikó jegyző

A kihirdetés napja: 2015. szeptember 29.

Vissza